Wnioski stypendialne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 powinien wypełnić i złożyć we właściwym dla siebie sekretariacie wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z załącznikami.