Program dla studentów PO WER 3.5

Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Priorytet III:  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5:   Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWER.03.05.00-00-z100/18

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r. w podziale na trzy edycje.

UWAGA! Do udziału w projekcie (w każdej edycji) zostanie zakwalifikowanych jedynie 8 osób z kierunków Architektura wnętrz i Projektowanie graficzne.

TERMINY REKRUTACJI STUDENTÓW:

I edycja: od 1 września do 15 października 2019 r.

II edycja: od 1 września do 15 października 2020 r.

III edycja: od 1 września do 15 października 2021 r.

W ramach Projektu studenci PWSW w Przemyślu będą mieli możliwość zdobycia nowych kompetencji          i kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, w zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych.

Dla Studentów studiów I stopnia z kierunków Architektura WnętrzProjektowanie Graficzne w ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • Badanie kompetencji – dwa indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym,
  • Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty w wymiarze 30 godzin, prowadzone przez Eksperta z ramienia Uczelni oraz Pracodawcy, mające na celu konfrontację wiedzy zdobytej na studiach z praktyką,
  • Wizytę studyjną – wizyta w jednej z polskich firmach/przedsiębiorstw, realizowane we współpracy z pracodawcami
  • Certyfikowane szkolenia:
  • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (40 godzin) – 8 osób w edycji,
  • Multimedia w reklamie (25 godzin) – 8 osób w edycji,
  • Jak prowadzić własny biznes (25 godzin) – 8 osób w edycji.

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

  1. być Studentem/Studentką studiów I stopnia kierunku Architektura wnętrz lub Projektowanie graficzne,
  2. być Studentem/Studentką jednego z czterech ostatnich semestrów studiów:

–  w okresie rekrutacji 5 semestr w przypadku studentów kierunku Architektura wnętrz,

–  w okresie rekrutacji 3 lub 5 semestr w przypadku kierunku Projektowanie graficzne.

Formularze rekrutacyjne należy składać w  BIURZE  PROJEKTU do dnia 15 października 2019 r.:

Dział Rozwoju i Współpracy  PWSW w Przemyślu

  1. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

37-700 Przemyśl

pokój nr 3.43 lub 3.46, II piętro (Kolegium Techniczne)

tel. 16 735 52 12 lub 16 735 52 08