Zasady rekrutacji

ETAPY REKRUTACJI na kierunek HISTORIA – studia licencjackie (pierwszego stopnia)


 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

 1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji ze strony https://e-rekrutacja.pwsw.pl/default.aspx
 2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji w Sekretariacie Instytutu Humanistyczno-Artystycznego PWSW (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
  37-700 Przemyśl, Kolegium Techniczne, II p., pokój 3.31)

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie Instytutu Historii nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia na kierunku HISTORIA


 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. formularz rekrutacyjny – obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów  ( należy się zarejestrować, wypełnić a następnie wydrukować formularz rekrutacyjny)
 2. świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu)
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia (oryginał do wglądu)
 4. 1 fotografia,
 5. potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,
 6. dowód osobisty  (do wglądu)

Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Humanistyczno-Artystycznego (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

37-700 Przemyśl, Kolegium Techniczne, II p., pokój 3.31

(od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00)

 

Przyjęcie na pierwszy rok studiów następuje na podstawie kryteriów określonych dla kandydatów z “nowa maturą” i kandydatów ze stara maturą (szczegóły http://www.pwsw.pl/zasady-rekrutacji)


 

Indywidualny system studiowania dla osób:

 • wychowujących dzieci
 • legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

 

Oferujemy:

 • BEZPŁATNE,  3- letnie studia wyższe pierwszego stopnia (licencjackie)
 • zajęcia w godzinach popołudniowych, dostosowanych do potrzeb grupy
 • ustalenie indywidualnych terminów realizacji planu studiów
 • interesujące zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką
 • atrakcyjne wycieczki w ramach praktyk na  specjalności turystycznej

 

Studia bez ograniczeń wiekowych

 • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, otwierający drogę do kariery zawodowej.
 • Dyplom umożliwia kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających magisterskich lub ubieganie się o przyjęcie na studia podyplomowe.

 


 

Masz pytania – przyjdź, napisz, zadzwoń:

Sekretariat Instytutu Humanistyczno-Artystycznego PWSW w Przemyślu

Zakład Historii

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

37-700 Przemyśl, Kolegium Techniczne, II p., pokój 3.31

tel. 16 7355172,

email: historia@pwsw.pl,

strona: www.pwsw.eu


REKRUTACJA

Studia Podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego

 – obowiązuje elektroniczna rekrutacja, której należy dokonać pod adresem:

https://e-rekrutacja.pwsw.pl/Default.aspx

po zarejestrowaniu należy wydrukować uzupełniony formularz rekrutacyjny i podpisać

ponadto wymagana jest

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– 1 zdjęcie

Powyższe dokumenty należy złożyć w:

Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli  w Przemyślu

ul.Kraszewskiego 7 A

37-700 Przemyśl

tel. 16 670 25 02 w. 37