Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego

PWSW Instytut Historii prowadzi studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu

Celem Studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego jest umożliwienie uzyskania kompetencji pedagogicznych niezbędnych w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadanie wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.

Liczba godzin: 310
Liczba semestrów: 3
Odpłatność za semestr: 1150 zł
Termin rekrutacji: wrzesień 2018 r.
Termin rozpoczęcia: październik 2018 r.

Adresaci:
Adresatami studiów są obecni lub przyszli nauczyciele nie posiadający przygotowania pedagogicznego, a także psycholodzy, socjolodzy, pracownicy socjalni, osoby sprawujące opiekę i nadzór nad praktykantami i stażystami, oraz inne osoby potrzebujące uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Organizacja studiów:
Program studiów uwzględnia określone w rozporządzeniu przedmioty i treści programowe kształcenia nauczycielskiego oraz praktyki pedagogiczne.
Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele).
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów określonych planem studiów podyplomowych.

REKRUTACJA:

 – obowiązuje elektroniczna rekrutacja, której należy dokonać pod adresem:

https://e-rekrutacja.pwsw.pl/Default.aspx

po zarejestrowaniu należy wydrukować uzupełniony formularz rekrutacyjny i podpisać

ponadto wymagana jest

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– 1 zdjęcie

Powyższe dokumenty należy złożyć w:

Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli  w Przemyślu

ul. Kraszewskiego 7 A

37-700 Przemyśl

tel. 16 670 25 02 w. 37