Ogłoszenia

14 czerwca 2018

UWAGA I i II rok obowiązkowe praktyki


Praktyka zawodowa w instytucjach turystycznych –

informacja dla studentów II i III roku historii (2018/2019)

(turystyka międzynarodowa)

 

Wymiar i czas realizacji praktyk: 4 tygodnie (150 godzin) w okresie wakacji 2018

Praktyki będą zaliczane do semestru III, II roku 2018/2019 oraz semestru V, III roku 2018/2019

Opiekun praktyk: dr Grzegorz Szopa

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną, 6 ECTS

Etapy realizacji praktyki przez studenta:

 

 1. Wydruk kompletu dokumentów ze strony internetowej:

www.pwsw.pl  (zakładka Instytut Historii → dokumenty do pobrania→ praktyka zawodowa):

– regulamin i  program praktyk

– załącznik nr 2 (oświadczenie)

– załącznik nr 3 (formularz oceny)

– załącznik nr 4 (dziennik praktyk)

– załącznik nr 5 (skierowanie/zgoda na przyjęcie na praktykę)

– załącznik nr 6 (decyzja o zaliczeniu praktyki).

 1. Zapoznanie się z programem praktyk oraz regulaminem praktyk.
 2. Wybór instytucji, w której będzie realizowana praktyka i ustalenie terminu praktyki
 3. Wykupienie  polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres realizacji praktyk! (polisę należy wykupić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej w Polsce).
 4. Student z złącznikiem nr 5 (zgoda na przyjęcie na praktykę) zgłasza się do wybranej instytucji.
 5. Przedstawiciel wybranej instytucji uzupełnia załącznik nr 5.
 6. Student  z uzupełnionym załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 2 oraz z polisą ubezpieczeniową NNW niezwłocznie zgłasza  się do Sekretariatu Instytutu Historii. Na podstawie dostarczonych dokumentów Uczelnia przygotowuje umowę o organizację praktyk zawodowych (w terminie do 7 dni od daty złożenia w/w dokumentów)
 7. Student otrzymuje umowę z PWSW na odbycie praktyki zawodowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze umowy należy dostarczyć do instytucji w której student będzie odbywał praktykę, w celu podpisania przez przedstawiciela instytucji. Jeden podpisany egzemplarz umowy należy pozostawić w instytucji, natomiast drugi w terminie do 14 dni należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Historii.
 1. Student w trakcie praktyki prowadzi dziennik praktyk, który powinien być wypełniony zgodnie z programem praktyk.
 2. Po zakończeniu praktyki należy złożyć w sekretariacie Instytutu Historii następujące dokumenty (uzupełnione, podpisane i opieczętowane)
  a. dziennik praktyk (załącznik nr 4)
  b. załącznik nr 2
  c. załącznik nr 3
  d. załącznik nr 6

  11. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk dr Grzegorz Szopa w wyznaczonym terminie. Zaliczenie praktyk stwierdza się wpisem do dziennika praktyk, karty egzaminacyjnej oraz indeksu.