Stypendia

Zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla Studentów PWSW w Przemyślu w roku akademickim 2020/2021:

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym w zwiększonej wysokości), specjalnego dla osób niepełnosprawnych, składa się w semestrze zimowym w terminie do 20 października 2020 roku, natomiast w semestrze letnim wnioski składa się w terminie do dnia 25 lutego 2021 roku;

2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora składa się w terminie do 20 października 2020 roku;

3. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentacją przedstawiającą trudną sytuację życiową należy złożyć niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 powinien wypełnić i złożyć w sekretariacie wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z załącznikami.

Regulamin i wnioski stypendialne na rok akademicki 2020/2021