O kierunku

Polonistyka MEDIA – JĘZYK – KULTURA

Studia w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym PWSW trwają 3 lata i kończą się dyplomem licencjata filologii polskiej. W ramach kierunku filologia polska OD ROKU 2015 prowadzimy zajęcia na nowej specjalności „Media – Język – Kultura”.

Program nowej polonistyki opiera się na trzech modułach: MEDIA, JĘZYK i KULTURA.

  • Moduł MEDIA zbudowany jest z przedmiotów z zakresu dziennikarstwa i wiedzy o mediach.
  • Moduł JĘZYK służy poszerzaniu wiedzy o stylach i gatunkach języka. Pozwala też zyskać wiedzę potrzebną np. do nauczania języka polskiego obcokrajowców.
  • Moduł KULTURA obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o polskiej i europejskiej literaturze, muzyce i sztuce. Przedstawia zarówno historię tych dziedzin, jak i najnowsze zjawiska i tendencje w kulturze współczesnej i popularnej.

Wszystkie moduły programu są powiązane z licznymi zajęciami praktycznymi, przygotowującymi bezpośrednio do wykonywania różnych humanistycznych zawodów.

Przykładowe przedmioty:

komputerowe przygotowanie tekstu,

reklama i public relations,

warsztaty dziennikarskie,

animacja kultury,

kultura mniejszości narodowych i etnicznych,

sztuka prowadzenia sporów,

redakcja tekstu

kultura popularna

retoryka stosowana

kreatywne pisanie

 

Program studiów na kierunku „filologia polska” został pozytywnie oceniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną (2004 r. oraz 2009 r. .

Studia uzupełniające

Absolwenci polonistyki nauczycielskiej mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach uzupełniających we wszystkich uczelniach krajowych, a zwłaszcza w uczelniach partnerskich: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim.