Rekrutacja

ETAPY REKRUTACJI na kierunek Filologia polska – studia licencjackie (pierwszego stopnia)


I ETAP REKRUTACJI:

 1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji ze strony https://e-rekrutacja.pwsw.pl/
 2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji w Sekretariacie Instytutu Humanistyczno-Artystycznego PWSW (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl, Kolegium Techniczne, II p., pokój 3.25)

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie Instytutu nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia na kierunku Filologia polska.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla obywateli polskich:

 • formularz rekrutacyjny – obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów  ( należy się zarejestrować, wypełnić, a następnie wydrukować formularz rekrutacyjny)
 • świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografia,
 • potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,
 • dowód osobisty  (do wglądu)

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla cudzoziemców:

Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeśli przedłoży następujące dokumenty:

 • podanie na obowiązującym formularzu,
 • zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu, w państwie w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej B2 lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • 1 fotografię,
 • Kartę Polaka, kartę stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów zagranicznych na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Postępowanie kwalifikacyjne dla obywateli polskich:

Kandydaci z “nową maturą”

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

Poziom rozszerzony Poziom podstawowy
% uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych  % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych

W przypadku, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Kandydaci ze “starą maturą”

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób.:

 

Poziom rozszerzony Poziom podstawowy
2.0 2
3.0 4
4.0 6
5.0 8
6.0 10

Minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu na studia stacjonarne:                                     

– 4,00 punkty – postępowanie kwalifikacyjne;                                                                                                       

– 70% punktów lub ocena 3 (dostateczna) uzyskana z języka polskiego na egzaminie dojrzałości (obywatele polscy).

                                                                                

Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Humanistyczno-Artystycznego (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl, Kolegium Techniczne, II p., pokój 3.25 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-14:00)