Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia II stopnia w PWSW rozpoczyna się 23 maja 2022 roku

Nabór kończy się 23 września 2022 roku

ETAPY REKRUTACJI na kierunek Projektowanie Graficzne – studia magisterskie (drugiego stopnia) w roku akad. 2022/2023


I ETAP REKRUTACJI:

 1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji ze strony https://e-rekrutacja.pwsw.pl/
 2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji w Sekretariacie Instytutu Humanistyczno-Artystycznego PWSW (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl, Kolegium Techniczne, II p., pokój 3.26),
 3. Wsparcia udzieli Uczelniany Punkt Obsługi Kandydatów. Pracownicy pomogą w rejestracji, wydrukowaniu dokumentów oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat rekrutacji. UPOK funkcjonuje w godz. 8:00 – 14:00. Punkt mieści się na parterze w Bibliotece Uczelnianej (Żołnierzy I Armii WP 1 D, 37-700 Przemyśl).

II ETAP REKRUTACJI:

 •  przegląd i ocena prac artystycznych i projektowych przedstawionych przez kandydata (w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni  – tylko w formie cyfrowej);
 • kwalifikowanie przez Instytutową Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Warunki i zasady rekrutacji na studia

 1. Postępowaniem kwalifikacyjnym obejmuje się wyłącznie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.
 2. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie internetowej rekrutacji oraz złożenie przez kandydata w Instytucie PWSW prowadzącym dany kierunek studiów wymaganych dokumentów.
 3. Elektronicznej rekrutacji można dokonać na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Punkcie Rekrutacyjnym.
 4. Osoby niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm).
 1. Kandydat jest dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego jeżeli przedłoży następujące dokumenty:
 • ankietę osobową i podanie wygenerowane w systemie internetowej rekrutacji;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia;
 • dyplom ukończenia studiów (dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe w Polsce);
 • dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą powinny być: opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo poddane legalizacji;
 • tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją* (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);
 • suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz ocenach uzyskanych przez niego w procesie kształcenia;
 • tłumaczenie suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją* (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);

*w przypadku dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania – zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub suplemencie;
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, w przypadku gdy informacji takiej nie ma suplemencie.

kandydaci cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim, m.in.: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego albo certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo potwierdzenie ukończenia studiów na uczelni, w której program studiów był realizowany w języku polskim;
 • polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub potwierdzenie objęcia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn.zm.), lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia;
 • poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne (w przypadku kandydatów uprawnionych do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 324 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).
 1. Uprawnione do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn zm.), są osoby wymienione w art. 324 ust. 2 pkt 1-8 tejże Ustawy.                                                                                                                                                                                                                                                                      Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek projektowanie graficzne:
 • Przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, utworzonej na podstawie punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego.
 • W postępowaniu pod uwagę będą brane:
  1. średnia ze studiów (50%),
  2. ocena na dyplomie (50%).  
  3. Dodatkowe kryteria przyjęć:

   – min. liczba punktów z ocen z dyplomu i toku studiów: 4,00;                                                                                                                                                                                                                 – egzamin wstępny – min. 5,00 – max 20,00.


Dom Studenta

1. Wg Zarządzenia nr PWSW-SEK-021/81/22 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademikiem 2022/2023 wynoszą:

– opłata za miejsce w pokoju jednoosobowym                     – 750,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym                       – 500,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju trzyosobowym                        – 430,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju czteroosobowym                    – 380,00 zł

– opłata za każdorazowe wydanie pościeli                            –   50,00 zł

2. Mieszkaniec DST zobowiązany jest do wniesienia kaucji zwrotnej w wysokości 350,00 zł, uiszczanej w terminie do 30 dni od daty zakwaterowania.

3. Ustala się opłatę w wysokości 4,50 zł za 1 godzinę korzystania z automatycznej pralki.

4. Ustala się opłatę w wysokości 5,00 zł za wyrobienie zgubionej Karty mieszkańca Domu Studenta.


Kontakt w sprawie rekrutacji na kierunku Projektowanie Graficzne II stopnia:

Joanna Gwizdała
ul. Żołnierzy I AWP 1E (Kolegium Techniczne pok. 3.26)
37-700 Przemyśl
tel. (016) 735-52-32
j.gwizdala@pwsw.eu