Informacje o kierunku

W ramach kierunku Projektowanie graficzne prowadzone są zajęcia z podstaw rysunku, malarstwa i grafiki warsztatowej, przede wszystkim koncentrują się jednak na przedmiotach ściśle związanych z projektowaniem przy użyciu najnowszych programów komputerowych. Student dogłębnie poznaje i opanowuje szereg zagadnień w ramach nast. przedmiotów / pracowni: Edytorstwo i grafika książki, Edytory rastrowe, Edytory wektorowe, Formy przestrzenne, Grafika 3D, Identyfikacja wizualna, Liternictwo i typografia, Plakat, Podstawy animacji, Projektowanie opakowań, Przygotowanie do druku, Tworzenie stron internetowych, Reklama.

W skład kadry naukowo-dydaktycznej  wchodzą artyści graficy i projektanci o uznanym dorobku twórczym i pedagogicznym oraz informatycy – specjaliści w dziedzinie grafiki komputerowej.

Zdobyte umiejętności i doświadczenie pozwalają na zatrudnienie w biurach projektowych, pracowniach  multimedialnych, agencjach reklamowych, przygotowalniach komputerowych w drukarniach, studiach telewizyjnych, w firmach zajmujących się wizualizacją projektów, tworzeniem gier komputerowych i  serwisów internetowych oraz placówkach upowszechniania kultury. Przygotowują również do samodzielnego uprawiania zawodu grafika projektanta.

STUDIA  MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Zapraszamy wszystkich chcących kontynuować rozpoczętą edukację, również  absolwentów  innych uczelni plastycznych w kraju i za granicą, którzy mają za sobą doświadczenia w projektowaniu zdobyte na studiach licencjackich.

Studia drugiego stopnia na kierunku Projektowanie graficzne w PWSW w Przemyślu oferują szerokie spektrum zagadnień związanych z projektowaniem graficznym, takie jak:

aplikacje internetowe,

animacja 3D,

projektowanie gier,

film animowany,

ilustracja, grafika  narracyjna,

komunikacja wizualna,

które podnoszą atrakcyjność kierunku i pozwolą osiągnąć wyspecjalizowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje do podejmowania trudnych wyzwań zawodowych przyszłych naszych absolwentów.

Ideą przyświecającą otwarciu studiów II stopnia na kierunku Projektowanie graficzne w PWSW w Przemyślu, jest stworzenie silnego ośrodka o projektowym profilu kształcenia, niemającego do chwili obecnej swojego odpowiednika w regionie i nie tylko.

Kształcenie na kierunku koncentrować się będzie przede wszystkim na przedmiotach ściśle związanych z projektowaniem przy użyciu najnowszych programów komputerowych i nowoczesnej bazy dydaktycznej. Studenci opanują szereg umiejętności związanych z edytorstwem i grafiką książki, edytorami rastrowymi i wektorowymi, formami przestrzennymi, grafiką 3D, identyfikacją wizualną, liternictwem i typografią, animacją, przygotowaniem do druku, tworzeniem stron internetowych oraz reklamą.

Zdobyte umiejętności i doświadczenia pozwolą na zatrudnienie w biurach projektowych, pracowniach  multimedialnych, agencjach reklamowych, przygotowalniach komputerowych w drukarniach, studiach telewizyjnych, w firmach zajmujących się wizualizacją projektów, tworzeniem gier komputerowych i  serwisów internetowych oraz w placówkach upowszechniania kultury, a przede wszystkim przygotują absolwenta do samodzielnego uprawiania zawodu grafika projektanta.

W dobie gospodarki rynkowej nie sposób obejść się

bez profesjonalnych usług graficznych.

Serdecznie zapraszamy!