Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia I i II stopnia w PWSW rozpoczyna się 23 maja

Nabór kończy się 23 września 2022 roku

ETAPY REKRUTACJI na kierunek Projektowanie graficzne – studia licencjackie (pierwszego stopnia) w roku akad. 2022/2023

I ETAP REKRUTACJI:

 1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji ze strony https://e-rekrutacja.pwsw.pl/
 2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji w Sekretariacie Instytutu Humanistyczno-Artystycznego PWSW (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl, Kolegium Techniczne, II p., pokój 3.26),
 3. Wsparcia udzieli Uczelniany Punkt Obsługi Kandydatów. Pracownicy pomogą w rejestracji, wydrukowaniu dokumentów oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat rekrutacji. UPOK funkcjonuje w godz. 8:00 – 14:00. Punkt mieści się na parterze w Bibliotece Uczelnianej (Żołnierzy I Armii WP 1 D, 37-700 Przemyśl).

II ETAP REKRUTACJI:

 •  przegląd i ocena prac artystycznych i projektowych przedstawionych przez kandydata (tylko w formie cyfrowej);
 • kwalifikowanie przez Instytutową Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie Instytutu nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia na kierunek Projektowanie graficzne.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla obywateli polskich:

 • ankieta osobowa i podanie wygenerowane w systemie internetowej rekrutacji,
 • świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografia,
 • potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej – 85 zł,
 • do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.                                                                                                                               Postępowanie kwalifikacyjne na w/w kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości oraz przeglądu prac artystycznych.
  1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”:
  • Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:
   1. poziom podstawowy: % uzyskanych punktów * 1 = ilość punktów rankingowych,
   2. poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów * 1,5 = ilość punktów rankingowych.
  • W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym brany jest pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.
  • Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).
  1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”:
 • Ocena z przedmiotu

  Liczba punktów

  2.0

  20 pkt

  3.0

  40 pkt

  4.0

  60 pkt

  5.0

  80 pkt

  6.0

  100 pkt

  • Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).
  • Dodatkowe kryteria przyjęć na kierunek Projektowanie graficzne:

   – min. liczba punktów z ocen ze świadectwa: 30,00;

   – egzamin wstępny – min. 5,00 – max. 20,00;

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla cudzoziemców:

 1. Kandydat jest dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego jeżeli przedłoży następujące dokumenty (w przypadku dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)):
 • podanie wraz z ankietą osobową na obowiązującym w uczelni formularzu (podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym PWSW w Przemyślu na stronie internetowej uczelni, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane. Następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie wraz z ankietą osobową);
 • świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia;
 • świadectwa uzyskane za granicą oraz świadectwa innej matury zagranicznej powinny być: opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo poddane legalizacji.
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;
 • polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub potwierdzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.), lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia;
 • poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne (w przypadku kandydatów uprawnionych do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 324 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.);
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.
  1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie na punkty:

  System oceniania w Ukrainie

  Liczba punktów

   
     

  Skala 2 – 5

  Skala 1 – 12

     

  5

  12

  100

   
   

  11

  90

   
   

  10

  80

   

  4

  9

  70

   
   

  8

  60

   
   

  7

  50

   

  3

  6

  40

   
   

  5

  30

   

  2

  1 – 4

  0

   

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów zagranicznych na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Humanistyczno-Artystycznego (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl, Kolegium Techniczne, II p., pokój 3.26 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-14:00)


Dom Studenta

1. Wg Zarządzenia nr PWSW-SEK-021/81/22 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademikiem 2022/2023 wynoszą:

– opłata za miejsce w pokoju jednoosobowym                     – 750,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym                       – 500,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju trzyosobowym                        – 430,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju czteroosobowym                    – 380,00 zł

– opłata za każdorazowe wydanie pościeli                            –   50,00 zł

2. Mieszkaniec DST zobowiązany jest do wniesienia kaucji zwrotnej w wysokości 350,00 zł, uiszczanej w terminie do 30 dni od daty zakwaterowania.

3. Ustala się opłatę w wysokości 4,50 zł za 1 godzinę korzystania z automatycznej pralki.

4. Ustala się opłatę w wysokości 5,00 zł za wyrobienie zgubionej Karty mieszkańca Domu Studenta.


Kontakt w sprawie rekrutacji na kierunku Projektowanie graficzne I stopnia:

Joanna Gwizdała
ul. Żołnierzy I AWP 1E (Kolegium Techniczne pok. 3.26)
37-700 Przemyśl
tel. (016) 735-52-32
j.gwizdala@pwsw.eu